Navigácia

 • Na základe aktuálneho technického havarijného stavu Modrej školy, je udelené riaditeľské voľno pre žiakov VII., VIII. a IX. ročníka v termínoch 15.3.2023 a 16.3.2023.
  TpRŠ
  15.03.2023 17:36 | viac »
 • Na základe odporúčania RÚVZ zo dňa 14.12.2022 a po dohode so zriaďovateľom, je v ZŠ Plavecký Štvrtok 351, 900 68 Plavecký Štvrtok, z dôvodu vysokej chorobnosti detí, prerušený výchovno-vzdelávacíproces od 15.12.2022 –22.12.2022.
  16.12.2022 20:02 | viac »
 • Milí rodičia a žiaci, 

  oznamujeme Vám, že v piatok 1.7.2022 bude prevádzka našej školy Plavecký Štvrtok prerušená. Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD budeme v piatok 1.7.2022 k dispozícií.
  30.06.2022 10:48 | viac »
 • Zápis žiakov k školskému roku 2022/2023
  Zápis žiakov k školskému roku 2022/2023

  Vydajte sa s nami na cestu porozumenia, komplexnej individuálnej podpory a celkovej inklúzie a vytvorme spolu harmonickú symfóniu školy. Prihláste sa k nám a získajte atmosféru a pocit rodiny, dôležitosti a porozumenia.
  Viac o zápise do školy

  31.03.2022 08:38 | viac »
 • Triedy 1.A, 4.A, 9.A - z dôvodu ochorenia žiakov aj pedagógov od pondelka do stredy online (prerokované s RUVZ, kiahne vírusové ochorenia Covid 19)

  31.03.2022 08:10 | viac »
 • Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov 6. - 7. a 9. ročníka
  14.02.2022 20:01 | viac »
 • Milí rodičia, v prípade záujmu o zápis do Školského klubu detí prosíme o vyplnenie priloženej Žiadosti o prijatie do ŠKD, Rozsah pobytu, Zoznam oprávnených osôb a Vyhlásenie zákonného zástupcu.
  08.09.2021 08:14 | viac »
 • Prosíme rodičov, aby si skontrolovali svoje EduPage schránky.
  Za porozumenie ďakujeme
  TpRŠ
  25.08.2021 13:08 | viac »
 • Dňa 01. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  14.07.2021 14:27 | viac »
 • Zajtra 18.6 ( piatok ) z organizačných dôvodov bude prebieha vzdelávanie žiakov druhého stupňa dištančnom formou.
  Prvý stupeň - rozvrh podľa pokynov učiteľa.
  17.06.2021 13:07 | viac »
 • Dňa 10.6.2021 bude prebiehať Monitorig NÚCEM žiakov deviateho ročníka. Z toho dôvodu žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 8.A budú vzdelávaný dištančnou formou.

   

  09.06.2021 16:24 | viac »
 • Informácie k nástupu detí do škôl
  19.04.2021 14:35 | viac »
 • V zmysle ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:2-A1810 a na základe rozhodnutia riaditeľky školy, po dohode so zriaďovateľom školy - starostom obce Plavecký Štvrtok, Radoslavom Benkovičom a v zmysle odporúčaní RUVZ, Vám oznamujeme:
  05.03.2021 11:50 | viac »
 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem 

  a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ; 

  riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

  b) školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a

  pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,  

  c) školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),  
  d) zariadení školského stravovania pre deti materských škôl podľa písmena a),  
  e) špeciálnych výchovných zariadení.  
  07.01.2021 11:27 | viac »
 • Návrat detí do škôl
  Infografika k plánovanému návratu detí do škôl
  05.01.2021 10:32 | viac »
 • Informácie k návratu žiakov do škôl.
  05.01.2021 10:35 | viac »
 • Návrat do škôl 2021
  Ministerstvo školstva zverejnilo manuály pre školy „Návrat do škôl 2021“. Dokument slúži ako návod na spustenie prezenčného vzdelávania od 11. januára 2021 v bezpečnom režime pre všetkých žiakov aj pracovníkov škôl a školských zariadení.
  18.12.2020 11:07 | viac »
 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Rozhodnutie
  15.12.2020 10:42 | viac »
 • Vzhľadom na výskyt ochorenia Covid 19 riaditeľka Základnej školy Plavecký Štvrtok so súhlasom zriaďovateľa a na odporúčanie RÚVZ zo dňa 15.12.2020  v dňoch 16.-18.12.2020  udeľuje riaditeľské voľno.
  15.12.2020 12:07 | viac »
 • Podpora detí v dištančnej výučby
  Deti sa od septembra učia dištančne, nie všetky však majú prístup k
  internetu.
  08.12.2020 13:20 | viac »
 • V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“) z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská.
  02.11.2020 12:07 | viac »
 • NOVÉ OPATRENIA OD SOBOTY 24. OKTÓBRA
  23.10.2020 07:38 | viac »
 • Dňa 22.10.2020 bude školsky klub z prevádzkovo- organizačných dôvodov v prevádzke iba do 14:20 h . Ranný klub zostáva v bežnom režime (7:00-7:40). Ďakujeme
  21.10.2020 21:36 | viac »
 • Vzhľadom na priamy kontakt pedagóga druhého stupňa s pozitívnym COVID 19 sa škola opäť dostala do Oranžovej fázy semafóra. Okrem priameho kontaktu sa prejavy ochorenia či už chrípky alebo Covid 19 objavili u troch dalších pedagógov.
  18.10.2020 18:52 | viac »
 • Riaditeľstvo Základnej školy Plavecký Štvrtok č. 351  udeľuje žiakom školy dňa 9. 10. 2020 (piatok) riaditeľské voľno

  08.10.2020 17:56 | viac »
 • Milý rodičia a žiaci.

  Riaditeľka Základnej školy Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 351, udeľuje dňa 14.9.2020 žiakom 5. A až 9. A, z dôvodu dezinfekcie priestorov školy a vzdelávania pedagógov, riaditeľské voľno.
  18.09.2020 21:06 | viac »
 • Informačné video o základných pravidlách a postupoch všetkých zložiek na začiatku šk. roka 2020/ 2021.
  02.09.2020 09:53 | viac »
 • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
  Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
  28.08.2020 08:35 | viac »
 • Vážení rodičia,
  riaditeľstvo Základnej školy Plavecký Štvrtok oznamuje, že vzhľadom na vysokú chorobnosť žiakov základnej školy, ktorá k dnešnému dňu prekročila 43%  musíme , na základe  nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  prerušiť prevádzku školy v dňoch 13.2 a 17.2.2019. Riadna prevádzka školy bude obnovená od 18. februára 2019. 

  Ďakujeme za pochopenie.

  vedenie školy

  13.02.2019 21:23 | viac »

Kontakt

 • Základná škola Plavecký Štvrtok
  900 68 Plavecký Štvrtok 351
 • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete