• Školská jedáleň pri Základnej škole Plavecký Štvrtok

    •   Zamestnanci školskej jedálne:

      

     Vedúca školskej jedálne:     Helena Sovadinová

     Hlavná kuchárka:    Božena Krajčírová

     Pomocná kuchárka:  Emília Kuchová

     Pomocná kuchárka:  Mária Godulová

      

      

     Konzultačné hodiny :  od 6 : 30  -  14 : 30  hod.

                                        Telefonický kontakt :   034/7793012, 0911 091 445

      

      Finančné limity stravného 

      

     I. stupeň .................. 1,15 €...............dotácia ....... 1,15 €

     II. stupeň ................. 1,23 € ...............dotácia ...... 1,20 €...   stravník................... 0,03 €

     Zamestnanci ........... 2,26 € ...............stravník...... 1,02 €......... zamestnávateľ ... 1,24 €

     Dôchodci  ................ 2,33 € ...............stravník ..... 1,83 €......... OcÚ ................... 0,50 €

     Cudzí stravníci ........ 2,33 €

      

     • Stravné je možné uhradiť šekom, alebo prevodným príkazom cez internetbanking na číslo účtu 3257724008/5600  IBAN: SK61 5600 0000 0032 5772 4008  najneskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca.
     • Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné do 14:00 hod. deň vopred.
     • Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVa R SR, má dieťa nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €. Táto dotácia mu prináleží ak sa zúčastní výchovno vzdelávacieho procesu v základnej škole a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie plnú úhradu stravy podľa finančného pásma stravovacieho zariadenia, v prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy, alebo neodobrania objednanej stravy.
  • Kontakty

   • Základná škola Plavecký Štvrtok
   • skola.stvrtok@gmail.com
   • +421 34 77 93 274 +421 911 913 856
   • 900 68 Plavecký Štvrtok 351
   • IČO: 31810276
   • DIČ: 2021635792
   • Mgr. Mariana Korbelová marianakorbel@gmail.com mobil: +421 905 159 239
   • Vlasta Kuchová tel: +421 34 77 93 274
   • Mgr. Eva Štočková evastockova7@gmail.com 0911 729 431
   • Mgr. Ester Búranová buranova.ester@gmail.com
   • Ing. Jakub Tešinský kubo.tesinsky@gmail.com
   • Mgr. Marcel Adam, PhD. marcel.adam7@gmail.com
   • Helena Sovadinová tel: +421 34 77 93 012 mobil: +421 911 091 445
   • Obec Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok 172 Ing. Ivan Slezák, starosta obce tel: +421 34 77 93 132