Navigácia

Informácie o ZŠ Plavecký Štvrtok

Rodinná škola s inkluzívnym prístupom


Z Vášho dieťaťa bude v septembri malá školáčka alebo školáčik.  Ktorá škola bude preňho najlepšia?  

Je to jasné: Najlepšia škola, do ktorej sa bude Vaše dieťa každý deň tešiť. Bude sa tešiť na to, čo sa naučí, čím sa Vám pochváli. Je to škola, v ktorej bude Vaše dieťa doma.

Čo sú priority školy?

Aby každé dieťa našlo svoj talent. Aby každé dieťa bolo pripravené na veľké výzvy 21. storočia  Aby každé dieťa zažilo pocit úspechu.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku:  

 • zaviedla už od prvej triedy intenzívnu výučbu nemčiny v tvorivom hravom formáte  v partnerstve s Goetheho inštitútom a hlavným školským inšpektorom pre Dolné Rakúsko;  
 • vzdeláva podľa princípov Margaret Rasfeld: vedie k objavovaniu vlastných silných stránok,  k zodpovednosti a samostatnosti dobrovoľnými aktivitami, učí zvládať výzvy v reálnom svete  aj mimo školy;
 • prepája predmety pre hlbšie chápane súvislostí a využitia poznatkov;  má zanietený, inkluzívny tím moderných pedagógov - s citom pre harmonický rozvoj každého dieťaťa, pripravených vždy odpovedať na vaše otázky (psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, žiacka školská rada…);
 • je súčasťou európskych a národných projektov, spolupracuje s partnerskými školami  v Rakúsku, vo Švédsku, v Nemecku, Českej Republike; pracuje s najúspešnejšími metodikami súčasnosti: Feuersteinovou metódou,  metódou Vysoko efektívneho učenia, s rovesníckym učením;  
 • rozvíja alternatívne dlhodobé vzdelávacie programy na rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom hudobných činností a programy na rozvíjanie vyšších myšlienkových funkcií  a komunikačných zručností;
 • podporuje environmentálne vzdelávanie a zdravý životný štýl;
 • ponúka celodenný vzdelávací systém;
 • realizuje podporné programy pre žiakov a ich rodiny;
 • individualizovaný prístup k potrebám každého žiaka;
 • vzdelávacie aktivity s odborníkmi v oblastiach výchovy vo voľnom čase;
 • moderné  novozrekonštruované odborné učebne a triedy; 

 

Počnúc septembrom 2019  pribudli desiatky nových žiakov,  a ďalší sa nám hlásili v priebehu  školského roka. Dnes máme žiakov nielen z obce  Plavecký Štvrtok a z okolia,  ale aj z krajín Európskej únie.

Kto sme?
- Sme inkluzívna základná škola s prvkami pedagogiky Margaret Rasfeld.
- Poskytujeme vzdelávanie pre všetkých!- Naša základná škola vo svojom vzdelávacom programe zameranom na celkovú inklúziu kladie dôraz na jazyky, komunikáciu, či šport, ale aj na nové predmety, ako Veda Umenia kultúra. Veda prepája, rozširuje a podporuje vedomosti žiakov naprieč celým spektrom školských predmetov, ako matematika, dejepis, jazyky, fyzika, geografia, biológia... a aktivizačným, moderným a inkluzívnym metodickým prístupom prináša a upevňuje vedomosti a zručnosti žiakov. Vzdelávací program Umenie a kultúra prepája nielen teóriu s praxou, ale prepája a upevňuje poznatky a kompetencie naprieč viacerými predmetmi ako: výtvarná výchova, dizajn, etika, filozofia, história, či geografia a materinský, či cudzí jazyk (anglický, nemecký, maďarský, rómsky). Zároveň podporuje vlastné a národné povedomie, svet, jeho kultúru, či umenie v celkových súvislostiach v cudzom jazyku.- Podporujeme talent každého dieťaťa, či už sa jedná o talent v športe, hudbe, tanci, divadle alebo v jazykoch, ale aj v matematike, literatúre, či vede.- Preferujeme individuálny inkluzívny prístup. Pri výučbe využívame moderné interaktívne nástroje, moderné a reformné prístupy v Slovenskom jazyku, Vede, či v programe Umenie a kultúra. Okrem pedagogiky Margaret Rasfeld využívame na škole aj metódu FIE - Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania, ktorá je zameraná na sprostredkované učenie a VEU - vysoko efektívne učenie.

Prečo práve my?
- Pretože pre nás je každé zverené dieťa najdôležitejšie
- Pretože akceptujeme jeho potreby
- Pretože si navzájom pomáhame a to učíme aj deti
- Pretože ich učíme premýšľať a odovzdávať svoje myšlienky
- Pretože naša škola žije celý deň, nielen v čase vyučovania

Čo sú priority školy?
- Aby každé dieťa našlo svoj talent a zažilo pocit úspechu
- Aby rozumelo svetu a bolo pripravené na veľké výzvy 21. storočia
- Aby sa naučilo sebadisciplíne a hodnotám ľudskosti
- Vzdelávanie pre všetkých študentov
- Identifikácia individuálnych zručností
- Podpora talentu
- Rozvoj sociálneho vedomia
- Pripraviť sa na nové výzvy
- Rozvoj bratstva a priateľstva
- Podpora porozumenia a rešpektu
- Ochrana práv

Čo je pre nás odmena?
- Pochvala od Vášho dieťaťa
- Ochota vymýšľať, tvoriť a realizovať svoje vlastné detské projekty
- Kolektív detí podporujúcich sa navzájom
- Ak dieťa po skončení školy uplatní to najlepšie, čo je je v ňom

Kontakt

 • Základná škola Plavecký Štvrtok
  900 68 Plavecký Štvrtok 351
 • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete