Navigácia

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Búranová Ester

email : buranova.ester@gmail.com

Konzultačné hodiny: po dohode telefonicky či emailom, prípadne osobne v budove školy

Rozvrh špeciálny pedagóg

Milí rodičia,

 pozorujete u svojho dieťaťa niektoré z nasledovných prejavov:

– má problémy s orientáciou vpravo – vľavo – hore – dole,

– chybne vyslovuje niektoré hlásky,

– ťažko identifikuje prvú a poslednú hlásku v slove,

– používa gramaticky nesprávne tvary slov napr. videl som troch mravci,

– má problém s plynulým prerozprávaním príbehu v správnej časovej následnosti udalostí,

– má problém so zapamätaním si krátkej básničky či piesne,

– číta veľmi pomaly,

– pri čítaní zamieňa podobné písmená (b-d, m-n, a-e),

– pri čítaní nedodržiava bodky a čiarky,

– v druhom a vyššom ročníku pretrváva nesprávna technika čítania (číta po hláskach alebo slabikách, najskôr si prečíta slovo potichu a potom nahlas),

– má problémy s porozumením prečítaného,

– má problémy s reprodukciou prečítaného,

– nevie priradiť správne písmeno k vyslovenej hláske,

– zamieňa si písmená alebo slabiky,

– pridáva alebo vynecháva písmená alebo slabiky,

– má problémy s písaním dĺžňov, mäkčeňov, čiarok alebo bodiek,

– má problémy s rozlišovaním mäkkých a tvrdých slabík (dy-di, ty-ti, ny-ni, ly-li),

– nerozlišuje mäkké a tvrdé sykavky (č-c, š-s, ž-z, dž-dz),

– nedodržiava hranice slov,

– vymenuje vybrané slová a napriek tomu píše v nich mäkké i,

– nesprávne drží ceruzku alebo pero,

– vyvíja veľký tlak na ceruzku alebo pero,

– nepíše plynulo jedným ťahom,

– pri písaní nedodržiava linajky,

– má neúhľadné, ťažko čitateľné písmo,

– nepamätá si tvary písmen,

– komolí slová,

– má problém s triedením predmetov podľa jedného alebo viacerých znakov (tvar, farba, veľkosť)

– nechápe pojem čísla a matematických operácií (nepriradí k číslu množstvo a naopak, nechápe že sčítať znamená pridávať)

– problémy s rozlišovaním pred – za, hneď pred – hneď za, o 4 viac – 4 krát viac,

– nechápe význam pozície číslic v čísle (jednotky – desiatky – stovky …)

– problémy s čítaním čísel s nulami uprostred, matematických znakov +, -, x, :,

– zamieňa si číslice 6 – 9, 1 – 7,

– má problémy so zapísaním diktovaného čísla,

– má problémy so zapisovaním písomného sčítania, odčítania …

– má problémy v osvojovaní si násobilky,

– nepamätá si postup pri písomnom sčítaní a odčítaní s prechodom cez desiatku,

– nechápe pojem najbližšieho menšieho násobku,

– nepamätá si postup pri písomnom násobení a delení,

-nerešpektuje prednosť operácií násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním?

 

Obráťte sa prosím na mňa a spoločne budeme hľadať riešenie.

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete