Navigácia

Školský vzdelávací program

Misia Základnej školy Plavecký Štvrtok

Individuálny prístup k deťom je podmienka, bez ktorej sa dnes základné vzdelávanie nezaobíde. 

Každé dieťa je pre túto školu jedinečné. 

Počnúc školským rokom 2019/2020 sme v spolupráci s Goethe Institutom otvorili už od prvého ročníka výučbu nemčiny, ktorá v regióne Záhoria doteraz chýbala. 

“Deti potrebujú od rodičov dve veci: korene a krídla.” napísal Johann Wolfgang Goethe pred dvesto rokmi.

Korene a krídla

Wurzeln und Flügel

Naša základná škola vo svojom vzdelávacom programe zameranom na celkovú inklúziu kladie dôraz na jazyky, komunikáciu, či šport, ale aj na nové predmety, ako Veda Umenia kultúra.

Vzdelávací program VEDA
Veda prepája, rozširuje a podporuje vedomosti žiakov naprieč celým spektrom školských predmetov, ako matematika, dejepis, jazyky, fyzika, geografia, biológia... a aktivizačným, moderným a inkluzívnym metodickým prístupom prináša a upevňuje vedomosti a zručnosti žiakov.


Vzdelávací program UMENIE A KULTÚRA
Vzdelávací program Umenie a kultúra prepája nielen teóriu s praxou, ale prepája a upevňuje poznatky a kompetencie naprieč viacerými predmetmi ako: výtvarná výchova, dizajn, etika, filozofia, história, či geografia a materinský, či cudzí jazyk (anglický, nemecký, maďarský, rómsky). Zároveň podporuje vlastné a národné povedomie, svet, jeho kultúru, či umenie v celkových súvislostiach v cudzom jazyku.Podporujeme talent každého dieťaťa, či už sa jedná o talent v športe, hudbe, tanci, divadle alebo v jazykoch, ale aj v matematike, literatúre, či vede.- Preferujeme individuálny inkluzívny prístup. Pri výučbe využívame moderné interaktívne nástroje, moderné a reformné prístupy v Slovenskom jazyku, Vede, či v programe Umenie a kultúra.

Okrem pedagogiky Margaret Rasfeld využívame na škole aj metódu FIE - Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania, ktorá je zameraná na sprostredkované učenie a VEU - vysoko efektívne učenie.

 

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete