• Informácie o ZŠ Plavecký Štvrtok

    • V roku 1971 bola postavená moderná 22 - triedna škola. Úlohou školy je poskytovať základné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Umožňuje aj náboženskú výchovu.

     Dôraz kladie v súčasnosti na čitateľskú a matematickú gramotnosť a zmysluplné trávenie voľného času. Škola umožňuje dostatočný priestor na športové vyžitie žiakov. Má dve telocvične, veľký areál s ihriskami. Prestávky trávia žiaci v átriu, kde majú možnosť aktívneho oddychu v príjemnom prostredí. V škole je odborná učebňa výpočtovej techniky a učebňa prírodovedných predmetov. V rámci výučby cudzích jazykov sa na škole vyučuje anglický jazyk, rómsky jazyk a ruský jazyk.

     V škole pracuje školský klub detí, kde trávia žiaci voľný čas. Klub je vybavený rôznymi spoločenskými hrami, encyklopédiami, legom, videom, športovými potrebami a inými pomôckami.

     Škola bola zapojená do niekoľkýc h projektov. V rámci PHARE do projektu "Tolerancia k menšinám".

     Pravidelne sa pre žiakov organizuje lyžiarsky výcvik, škola v prírode, exkurzie a výlety. Pripravuje pre žiakov kultúrne podujatia - výchovné koncerty, návštevy výstav a predstavenia.

     Škola úzko spolupracuje s NO Človek v tiesni, s občianskym združením Equity, s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a so základnými školami na východnom Slovensku, ako aj v Českej republike. 

  • Kontakty

   • Základná škola Plavecký Štvrtok
   • skola.stvrtok@gmail.com
   • +421 34 77 93 274 +421 911 913 856
   • 900 68 Plavecký Štvrtok 351
   • IČO: 31810276
   • DIČ: 2021635792
   • Mgr. Mariana Korbelová marianakorbel@gmail.com mobil: +421 905 159 239
   • Vlasta Kuchová tel: +421 34 77 93 274
   • Mgr. Eva Štočková evastockova7@gmail.com 0911 729 431
   • Mgr. Ester Búranová buranova.ester@gmail.com
   • Ing. Jakub Tešinský kubo.tesinsky@gmail.com
   • Mgr. Marcel Adam, PhD. marcel.adam7@gmail.com
   • Helena Sovadinová tel: +421 34 77 93 012 mobil: +421 911 091 445
   • Obec Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok 172 Ing. Ivan Slezák, starosta obce tel: +421 34 77 93 132